Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Din Hjälp behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Din Hjälp är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter samlas in

Din Hjälp behandlar personuppgifter som fås från dig direkt eller indirekt vid kontakt, köp av tjänst eller webbplatsbesök. I vissa fall kan uppgifter även fås från myndigheter. Uppgifterna som behandlas är vanligtvis person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer. 

Andra uppgifter som kan behandlas är kontouppgifter, information om kundförhållandet och agerande med Din Hjälp på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Din Hjälp behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänst och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Din Hjälp följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke, avtal eller rättslig förpliktelse. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Din Hjälp kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Din Hjälps verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Din Hjälp behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Din Hjälp sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften.

Hur skyddas personuppgifterna

Din Hjälp skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Din Hjälp behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Du har även rätt att göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Din Hjälps personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 
Din Hjälp Ab, Närpes (2855813-7)

Tel. 050 542 2283
E-post: mailsofia.ek [at] dinhjalp.fi (sofia[dot]ek[at]dinhjalp[dot]fi)

Besöksadress och postadress:
Närpesvägen 11,
64200 Närpes

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 01.02.2024